Algemene Voorwaarden op de Vallas Ledverlichting Website


1) Levering & Transport

 • De wijze van vervoer als er geleverd wordt, wordt uitsluitend door ons bepaald. Leveringen gebeuren standaard via UPS en zijn gratis vanaf 100€, met uitzondering van bepaalde producten met speciale afmetingen. Een levering gebeurt gewoonlijk binnen de 5 werkdagen, maar kan in uitzonderlijke gevallen uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw bestelling gebeuren. In geval van overmacht of laattijdige levering, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. De levering geschiedt op het door u bij uw bestelling aangegeven adres (uw eigen adres, het adres van een buur, vriend(in) of uw werk). Uw bestelling aan ons magazijn afhalen is niet mogelijk.
 • Wanneer een artikel niet meer leverbaar is na bestelling, brengen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte en bieden wij u een alternatief product aan, of kan u een terugbetaling van het bedrag aanvragen.
 • Wanneer artikelen door redenen buiten onze wil niet (meer) geleverd kunnen worden, leveren wij in bepaalde gevallen vervangende artikelen met dezelfde of betere eigenschappen tegen dezelfde of een lagere prijs. U kunt een dergelijk vervangend artikel steeds kostenloos terugsturen.
 • Wij rekenen geen extra administratiekosten aan voor verzending van uw materiaal. Voor zendingen onder de 50€ vragen wij een vergoeding van 9,99€, daarboven zijn alle kosten inbegrepen. Indien u verzendkosten moet betalen, wordt deze optie in de eerste stap van het afrekenproces vermeld.
 • Het vervoer geschiedt voor ons risico. Is uw pakket bij levering beschadigd of onvolledig, dient u ons dit schriftelijk mee te delen of meldt u het aan de vervoerder. Nadat de artikelen door u in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van verlies en beschadiging op u over.
 • Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
 • Artikelen worden door ons geleverd "as is", in de door de fabrikant of importeur aangeleverde verpakking, aan de deur van het opgegeven leveringsadres of conform onze nadere aanwijzingen op onze website. Installatie of montage behoort niet tot de leveringsomvang. Tegen extra betaling kunnen wij uw aangekocht product thuis komen installeren. Voor de bijkomende kosten hieromtrent neemt u best contact met ons op via e-mail.

2) AANBIEDINGEN

 • Alle aanbiedingen geschieden door  Vallas, Pontstraat 65 te 9300 Aalst (België), ondernemingsnummer BE0845.953.133. Hieronder verder vermeld als "Vallas".
 • De prijzen in onze aanbiedingen zijn inclusief BTW en gelden tot de aangegeven datum, behalve indien het BTW-tarief tussentijds wordt gewijzigd. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen.
 • In onze website, mailings en overige aanbiedingen worden de aangeboden artikelen en diensten zo duidelijk en waarheidsgetrouw als mogelijk afgebeeld en beschreven. Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijziging in ontwerpen kunnen wij echter niet aansprakelijk woren gesteld.
 • Wij zijn gerechtigd na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding onze voorwaarden te wijzigen.


2) Aanbiedingen

 • Wij accepteren bestellingen via ingave van uw bestelling op onze website of per e-mail of telefoon. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen houden wij ons het recht voor niet te leveren. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en geleverd zolang de voorraad strekt.
 • Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden. Desgevraagd zullen wij u de reden daarvan mededelen.
 • Elke bestelling dient betaald te worden vóór de verzending gebeurt, tenzij anders overeengekomen.
 • Uw bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Van wijziging in de voorwaarden wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Op uw bestelling kunnen eventueel aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn, indien u speciale producten of diensten afneemt.

3) Betalen

 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Wij verzenden goederen pas na ontvangst van uw betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U kunt betalen via de op onze website aangegeven methodes.
 • We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van adreswijzigingen. Als u geen adreswijziging stuurt, wordt u geacht te wonen op het laatste bij ons bekende adres.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn op alle vervallen en niet betaalde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten van 1,00 % per maand verschuldigd, alsmede €9 per aanmaning. Bij niet-tijdige betaling kan het gehele verschuldigde saldo opgeëist worden, verhoogd met een schadevergoeding van 15% op het openstaande saldo met een minimum € 49,50 en dit onverminderd ons recht om de werkelijk gemaakte administratie- en incassokosten en gerechtelijke kosten te vorderen, alsmede moratoire intresten ten belope van 1% per begonnen maand. Gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente, administratiekosten, incassokosten en schadevergoedingen. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling in mindering op de vordering in hoofdsom. Wij behouden ons het recht voor de financiële intresten te herzien.
 • Bestelde artikelen worden geacht te worden uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling en voor de levering van de goederen. Indien u de goederen niet meer wenst aan te kopen vooraleer u de betaling heeft uitgevoerd, dient u ons dit schriftelijk te melden. Indien dit niet gebeurt, gaan wij er vanuit dat de betaling zal geschieden en gelden de tarieven voor laattijdige betaling zoals hierboven vermeld.
 • Indien wij uitstel van betaling geven om commerciële redenen, geldt dit niet indien u een betalingsachterstand heeft of ten aanzien van enige andere verplichtingen te onzen opzichte nalatig bent. Indien u reeds uitstel van betaling was toegekend vervalt dit recht en wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar zodra uw rekening bij ons een betalingsachterstand vertoont.
 • Vallas garandeert u terugbetaling binnen 30 dagen nadat u de betreffende artikelen aan ons terugbezorgd heeft.
 • De juistheid van alle door ons opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij u ons binnen drie maanden na ontvangst daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.


4) Bedenktijd & Retour

 • U beschikt over een bedenktermijn van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van uw bestelling (De ontvangstbevestiging van UPS dient hiervoor als geldig bewijs). Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd de bestelde artikelen op kwaliteit en uitvoering te beoordelen, bijvoorbeeld door na te gaan of het geleverde artikel conform de aanbieding is. Indien u tijdens de bedenktermijn echter de artikelen gebruikt, zodanig dat deze beschadigd worden of indien de artikelen gebruikssporen vertonen of -in zijn algemeenheid- indien het gebruik tijdens de bedenktermijn ertoe leidt dat de artikelen door ons niet opnieuw "als nieuw" aangeboden kunnen worden nadat deze door u teruggestuurd werden, kunnen wij deze artikelen niet voor retour aanvaarden. De eventuele kosten voor herstel dan wel om de artikelen weer in nieuwstaat te brengen, zullen zonder voorafgaand bericht op de terug te betalen som in mindering worden gebracht.
 • Wenst u van de bedenktermijn gebruik te maken, dan dient u ons hiervan binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte te brengen. Wij sturen u vervolgens een retourticket waarmee u een afspraak voor retourzending kan regelen met UPS. Indien u zelf een transportwijze voor de terugzending inschakelt, geschiedt het transport voor uw rekening en risico.
 • Indien u niet meer zou beschikken over de originele verpakking waarin wij u de artikelen hebben toegezonden (met inbegrip van beschermende delen, zoals luchtkussens, schuimplaten en dergelijke meer) dient u ons dit vóór u de artikelen aan ons terugstuurt, schriftelijk te melden. De kosten voor ontbrekende verpakkingen dan wel beschadigingen die daar aan te wijten zijn, zullen zonder voorafgaand bericht op de terug te betalen som in mindering worden gebracht.
 • Voor bepaalde artikelen geldt geen bedenktermijn. Ook gebruikte of beschadigde artikelen -waarbij bij aflevering geen beschadiging door u is gemeld - worden niet teruggenomen. Het verzakingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor de navolgende producten:
   • producten tot stand gebracht overeenkomstig uw specificaties;
   • producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk ingediend te worden.
 • De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.


5) Garantie

 • Alle elektrische en elektronische artikelen die wij aanbieden genieten twee jaar garantie, tenzij de fabrikant of importeur een andere garantietermijn voorschrijft. Als er voor bepaalde artikelen uitgebreidere garanties worden toegekend, dan worden deze genoemd in de beschrijving bij het betreffend artikel.
 • Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Herstel of vervanging geschiedt te onzer keuze.
 • Om van de garantie gebruik te maken, dient u het artikel, alsmede het origineel van uw factuur aan ons te bezorgen, onder opgave van uw klacht. De terugzending tijdens de garantietermijn geschiedt voor onze rekening. U dient vóór terugzending contact met ons op te nemen.
 • Uw garantie vervalt bij schade ten gevolg van foutief gebruik of nalatig onderhoud, onoordeelkundig gebruik, (over)verhitting door verwarmingsbronnen of het blootstellen van een artikel aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, indien aan het artikel herstellingen of handelingen zijn verricht door onbevoegde personen, of indien de artikelen zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn geleverd, zoals voor professionele of commerciële doeleinden, of schades voortkomend uit van buiten komend onheil, zoals brand, blikseminslag, natuurrampen et cetera. Uitgesloten van garantie zijn eveneens onderdelen die hersteld of vervangen dienen te worden ingevolge normaal te achten slijtage.
 • Voor reparatieverzoeken buiten garantie kunt u van te voren contact met ons opnemen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd artikel, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. Evenmin komen directe of indirecte kosten of schade, veroorzaakt door een buiten gebruik zijn van een artikel, voor vergoeding in aanmerking, tenzij veroorzaakt door ons opzet of grove schuld.


6) Privacy

 • Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld verwerking van bestellingen, alsmede voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
 • U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen van ons te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen.


7) Algemeen

 • Als u recht heeft op een gratis cadeau zonder aankoopverplichting, blijft dit hoe dan ook uw eigendom, ook als u besluit uw bestelling terug te sturen. De leveringstermijn van cadeaus bedraagt maximaal twee maanden na uw bestelling, of -indien u niet bestelt- na de afsluitdatum van de actie. Als een cadeau onverhoopt niet meer kan geleverd worden, dan ontvangt u een soortgelijk cadeau van minstens gelijke waarde.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gevallen van toeval of overmacht. In deze gevallen worden de wederzijdse verbintenissen opgeschort, indien deze omstandigheden langer dan één maand aanhouden.
 • In geval van geschillen is de Belgische wet van toepassing. Geschillen komen voor in het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Vallas gevestigd is.
Copyright 2021 Vallas Lighting and Automation - Powered by Lightspeed
Bank transfer Cash PayPal Bancontact SOFORT Banking
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »